IROP – dotační titul pro energetické úspory v bytových domech

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Cílem je nákladově efektivním způsobem na základě přiměřené úrovně analýzy a hodnocení snížit energetickou náročnost bytových domů (domů se 4 a více bytovými jednotkami) v sektoru bydlení na nákladově optimální úroveň a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Snížení energetické náročnosti povede k významnému snížení dodávané energie a konečné energetické spotřeby budov ve srovnání s dosavadní úrovní spotřeby. Kromě snížení emisí přinese realizace specifického cíle efekt zvyšování životní úrovně domácností snižováním nákladů na bydlení. Celková alokace činí 623 mil. EUR.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou prioritní osu.

Výše podpory:

  • Výše podpory bude zveřejněna v jednotlivých výzvách.

Příklady podporovaných aktivit:

Výčet a obsah je demonstrativní:

1) Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov

  • Projekty se zaměřují na jednu nebo několik aktivit: zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří. Za stejným účelem budou financovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.

2) Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody

  • Výsledkem projektu je nový zdroj pro vytápění bytového domu, využívající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné zdroje. V objektech, napojených na centrální zdroje vytápění se provádí komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, vyregulování nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu; lze vyměnit zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.

3) Přechod na šetrné, ekologické zdroje

  • Cílem je pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěné. Za stejným účelem je možné vyměnit rozvody tepla a vody a instalovat systémy měření a regulace otopné soustavy.
Příjem žádostí o podporu bude zahájen od 18. prosince 2015 a ukončen 30. listopadu 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 30. září 2018.