VÝZVA Č. 78 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III Menu Kontakt

Číslo výzvy:                    78
Operační program:      06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa:                 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita:        06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání    energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a                                          v oblasti bydlení
Oprávnění žadatelé:    Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek;    Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu                                                                vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně                                              zákonů.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu:    02.02.2018
Zahájení příjmu žádostí o podporu:            02.02.2018
Ukončení příjmu žádostí o podporu:           29.11.2019

Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP) vyhlašuje 12. 1. 2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu. Mezi tyto změny patří zejména:

  • nižší počet indikátorů povinných k výběru a k naplnění – některé indikátory bude ŘO IROP sledovat a vyhodnocovat pouze interně, což nově znamená, že jejich nesplnění nebude postihováno;
  • jednoduchý krycí list jako součást podkladů pro hodnocení – úkolem krycího listu je snadno získat údaje pro vyhodnocení indikátorů a zároveň žadateli významně pomoci s výčtem indikátorů, které jsou povinné k výběru;
  • oprávněným příjemcem je nově i bytové družstvo jako správce budovy. Tedy nikoli pouze jako výlučný vlastník, jak tomu bylo v předchozí výzvě;
  • rozšíření způsobilých výdajů pro projekt v režimech mimo veřejnou podporu podle nařízení č. 651/2014 (tedy mimo režim „blokových výjimek) na celkové výdaje projektu zaměřené na snížení energetické náročnosti;
  • změna (zmírnění) definice bytového domu – nově je definice v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a limitem tedy již nebudou 3 bytové jednotky. Nadále ale platí, že dům musí být určen k užívání jako bytový dům a zapsán v katastru nemovitostí jako bytový dům nebo objekt k bydlení. Ani nadále nebudou podpořeny objekty zapsané v katastru nemovitosti jako např. rodinné domy nebo víceúčelová stavba;
  • společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby podnikající mohou nově za určitých okolností (bytový dům nebo některé jeho prostory nejsou pronajímány) žádat i mimo režim veřejné podpory a de minimis.

Žádosti v systému bude možné zakládat a podávat od 2. 2. 2018. Žadatelé tak budou mít dostatek času k seznámení se s pravidly nové výzvy.Zároveň byl dnešního dne ukončen příjem žádostí v 37. výzvě. V této výzvě bylo celkem předloženo 1325 žádostí o podporu v celkovém objemu 2 707 mil. Kč z EFRR. V těchto projektech je zahrnuto 33 tis. bytů. K dnešnímu dni bylo také proplaceno 113 žádostí o podporu v celkové výši 130 mil. Kč. Možnost podpory na energetické úspory v bytových domech využili žadatelé v 410 obcích České republiky, nejvíce v Moravskoslezském kraji. Z předložených projektů je patrné, že podpora je zajímavá jak pro velké domy, tak i pro nejmenší 4 bytové domy.

Aktuality

5. 1. 2018 Řídicí orgán IROP se obrací na vlastníky bytových domů s prosbou o vyplnění dotazníku, který byl připraven ve spolupráci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Ministerstva pro místní rozvoj.Zaměřuje se zejména na majitele bytových domů mimo Prahu, kteří zvažují investice do snížení energetické náročnosti bytových domů.
Cílem dotazníku je:

  • Zmapovat potřeby současného trhu a způsobů financování energeticky efektivních opatření
  • Identifikovat požadované služby související s plánováním a financováním daných opatření
  • Zjistit připravenost použít kombinaci nevratných forem financí (dotací) s návratnými finančními nástroji

Ke zjištěným informacím bude přihlédnuto v rámci přípravy finančního nástroje Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Klikněte zde k vyplnění dotazníku, zabere Vám cca 5 – 10 minut času.        

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Mgr. Terezu McLaughlin Váňovou na e-mailové adrese mclauter@cvut.cz.

ŘO IROP vám tímto děkuje za spolupráci.

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci specifického cíle 2.5 “Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení”  naleznete v níže uvedené tabulce:

Kontakty 78. výzva
Kraj  Kontaktní osoba  Telefon E-mailová adresa 
Jihočeský kraj Ing. Pavel Jiša 381670047 pavel.jisa(at)crr.cz
Jihomoravský kraj Ing. Pavlína Prokešová 518770222 pavlina.prokesova(at)crr.cz
Karlovarský kraj Ing. Lenka Kyrianová 354770228 lenka.kyrianova(at)crr.cz
Královéhradecký kraj Ing. Miroslava Zemanová 499420628 miroslava.zemanova(at)crr.cz
Liberecký kraj Ing. Andrea Faltusová 485226169 andrea.faltusova(at)crr.cz
Moravskoslezský kraj Ing. Magdalena Drescherová 597570959 magdalena.drescherova(at)crr.cz
Olomoucký kraj Ing. Eva Ryšková 582777443 eva.ryskova(at)crr.cz
Pardubický kraj Mgr. Bc. Lenka Macková 466026847 lenka.mackova(at)crr.cz
Plzeňský kraj Ing. Kateřina Zemanová 371870026 katerina.zemanova(at)crr.cz
Středočeský kraj Ing. Zuzana Slabá 225 855 273 zuzana.slaba(at)crr.cz
Ústecký kraj Mgr. Miroslav Pokorný 412870940 miroslav.pokorny(at)crr.cz
Kraj Vysočina Ing. Ondřej Berka 565775132 ondrej.berka(at)crr.cz
Zlínský kraj Mgr. Jan Drbušek 572774432 jan.drbusek(at)crr.cz

Čerpáno z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III